Metsaseaduse § 10 lõige 1 punkt 6 alusel toetab riik erametsaomanike metsa inventeerimist ja metsamajandamiskava koostamist. Toetuste täpsustatud määrad kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Toetust võib taotleda ainult metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord seitsme aasta jooksul.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotlemise üksikasjalik info on välja toodud Eesti Erametsanduse portaalis.