Kehtiva metsaseaduse kohaselt on metsamajandamise aluseks metsaregistrisse kantud metsainven­teerimise andmed. Samas on ainult metsaregistri andmete alusel metsaomanikul keeruline saada täielikku ülevaadet kinnistu metsade olemist ja metsamajandamise võimalustest.

Metsamajandamiskava, mis on igapäevases kõnepruugis tuntud ka kui metsakava, raiekava, raieplaan või metsapass on metsaomanikule abimeheks mõistlike metsamajandamisviiside kavandamisel. Kavas on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest, seal kehtivatest looduskaitselistest ja muudest metsa kasutamise kitsendustest ning metsaseaduse, metsade majandamise eeskirja, metsade korraldamise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega kooskõlas olevad soovitused metsa majandamiseks.

Metsaseaduse § 11 lõige 4³ kohaselt koostatakse metsaomanikule koos metsainventeerimisega ka metsamajandamiskava, välja arvatud juhul, kui omanik seda ei soovi. Metsabüroo palub metsaomanikel oma soovist teada anda metsainventeerimistööde tellimisel.

OÜ Metsabüroo koostatud Metsamajandamiskava sisaldab:

Metsade üldiseloomustus – tabelid millest leiab andmed metsade vanuselise ja puuliigilise jagunemise kohta, samuti keskmised takseernäitajad

Nimekirjad – järgmiseks 10 aastaks soovituslikud uuendusraiete, hooldusraiete ja metsauuendamise nimekirjad eraldiste viisi koos kokkuvõtlike andmetega

Takseerkirjeldused – iga metsaeraldise detailne kirjeldus, kust saab rinnete viisi ülevaate puistu koosseisust, vanusest, kõrgusest, läbimõõdust, tihedusest, tagavarast, samuti kirjeldatakse järelkasvu, alusmetsa ja metsa kahjustusi. Esitatakse andmed viimase 10 aasta jooksul tehtud metsamajanduslike tööde kohta ning kirjeldatakse järgmiseks 10 aastaks soovituslikud metsamajandamise võtted.

Metsade plaanid – värvitud puistuplaan ja soovituslike metsamajanduslike tööde plaan ning kitsenduste plaan loovad visuaalse pildi metsaeraldiste asukohast ja metsa iseloomust ning on abiks looduses orienteerumisel ja õigete metsaosade leidmisel.

Abimaterjal – selgitab algajale metsaomanikule metsamajanduslikke mõisteid ja kirjeldab põhilisi metsamajanduslikke töid

Vaata näidist!