01. jaanuarist 2009. a kehtivate metsaseaduse muudatuste kohaselt on metsamajandamise aluseks Metsaregistrisse kantud metsainventeerimise andmed. Kehtivad on registrisse kantud andmed, mille inventeerimisajast on möödunud vähem kui 10 aastat. Inventeerimisandmete kandmist Metsaregistrisse saavad taotleda metsakorraldustööde tegevusluba omavad firmad. Registrikande tegemiseks esitatavad inventeerimisandmed ei tohi olla vanad üle ühe aasta.

Metsainventeerimise läbiviimiseks ja andmete kandmiseks metsaregistrisse palume metsaomanikel pöörduda OÜ Metsa­­büroo poole (vaata kontakt). Tööde maksumusest saab ülevaate lõigust hinnakiri.

Tellimuse vormistamise järel kogume töö ettevalmistamise käigus võimalikult palju olemasolevaid andmeid kinnistu metsade kohta –  varasemate metsakorralduste andmed, aero- ja ortofotod, digitaalsed kaardid, looduskaitseliste jm kitsenduste olemasolu (või plaanid). Aerofotodel dešifreerime metsamaa ja eraldiste piirid ning muud olulised objektid.

Metsainventeerimise välitöödel täpsustame kinnistu metsamaa ja metsaeraldiste piirid (vajadusel mõõ­dame punktid GPS-iga) ning kirjeldame metsa iseloomustavad tunnused. Metsainventeerimine toimub vastavalt Metsa korraldamise juhendi nõuetele silmamõõdulisega meetodiga kasutades mõõdeta­vate tunnuste määramiseks instrumente, nagu kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter, relaskoop.

Välitöödel koostatud metsakaartide ja takseerkirjelduste andmed töötleme spetsiaalset tarkvara kasu­tades, arvutame metsaeraldiste pindalad ja Metsa korraldamise juhendi lisades too­dud valemite alusel metsa tagavara ja juurdekasvu ning kontrollime hoolikalt andmete õigsust.

Enne Metsaregistrile andmete esitamist saadame metsaomanikule tööde arve ning soovi korral tutvumiseks ka inventeerimisandmed e-posti või tavaposti teel. Peale arve tasumist esitame metsainventeerimise andmed Metsaregistrile kande tegemiseks. Metsaregistri põhimääruse kohaselt teeb registripidaja kande või tagastab täpsustamist vajavad andmed 30 päeva jooksul.