Metsa väärtuse hindamist vajavad metsaomanikud ostu-müügi tehingu suhtes otsuse langetamiseks (turuväärtuse hindamine).

Algandmed kogutakse välitöö käigus (vt. Metsainventeerimine).

Andmetöötlus on analoogne kui metsamajanduskava koostamisel.

Turuväärtuse hindamise aluseks on kasvava metsa arvutuslik sortimentatsioon ja raietest saadav sortimentatsioon. Arvestades kasvava metsa olemit, raiutavat mahtu ja sealt saadavaid sortimente, nende võimalikku realiseerimishinda, metsa vanuselist jaotust ja juurdekasvu arvutatakse metsatükile hinnavahemik, millega on mõistlik seda müüa või osta.