Raiutud metsa mahu määramine.

Selline eksperthinnang osutub vajalikuks tavaliselt siis, kui metsaomanik kasvava metsa müüjana ja metsa ülestöötaja ostjana on eri arvamusel raiutud puidu koguse suhtes. Raiutud puidu koguse määramiseks klupitakse raiutud alal kõik kännud (väga suurte alade korral tehakse osaline kluppimine). Juurekaela diameetri ja rinnasdiameetri seose alusel arvutatakse raiutud puude rinnasdiameetrid ning kõrguse kõvera järgi puude kõrgused. Raiutud puude arvu ning nendele tuletatud diameetrite ja kõrguste järgi arvutatakse raiutud puidu kogus. Selle järgi on võimalik määrata puidu müügist saadud ligikaudne tulu.

 

Kasvava metsa mahuline ja rahaline hindamine raielangi müügiks.

Selline hinnang on vajalik raiutava tagavara ja hinna määramiseks raielankide müügi korral metsaülestöötajale, et selgitada välja õige müügihind ja vältida hilisemaid vaidlusi raiutud puidu koguse ja hinna üle (vaata eelmine punkt). Raiutuva puidu koguse arvutamiseks klupitakse kõikide raiutavate puude (otstarbekas ära märkida seemne- ja säilikpuud) rinnasläbimõõdud ja mõõdetakse mudelpuude kõrgused. Mõõtmisandmete alusel arvutatakse võimalike puidusortimentide mahud. Selle alusel on võimalik määrata otstarbekas raielangi müügihind.