[21.07.14]

1. juulist 2014 jõustusid metsaseaduses mitmed muudatused, milledest olulisemad siinkohal välja toome.

Puistute raievanus leitakse nüüdsest kaalumise teel. Kui puistu I rinde kaalutud keskmine vanus on väiksem kui puistu kaalutud keskmine raievanus, ei ole turbe- ega lageraiete tegemine puistu vanuse tõttu lubatud. Koosseisu kaudu vanuse kaalumist ei kasutata hall-lepikutes (puistu peapuuliik on hall-lepp). Kaalumisel kasutatakse kaaluna koosseisukordaja ruutu (arvutuskäik avaldatud Metsa majandamise eeskirja § 3 lõige 1¹). Meie poolt metsakavadesse lisatud raiete puhul on kaalutud raievanusega arvestatud ja kaalumisele kuuluvates puistutes on vanused näha ka takseerkirjelduses.

E-metsateatise keskkonna kaudu on võimalik esitada lihtsustatud metsateatist raiete kohta, mida kavandatakse väljaspool kaitstavaid metsi. Lihtsustatud teatise esitamisel ei edastata seda Keskkonnaametile vaid Metsaregister kontrollib automaatselt teatise sisu ja teeb otsuse raie lubamise või mittelubamise kohta. Lihtsustatud teatise esitamiseks peab metsaomanik avalikustama oma metsa inventeerimisandmed vähemalt 30 päeva enne teatise esitamist.

Muutusid ka lubatud lageraielankide pindalad. Loo ja sambliku kasvukohatüübis ei tohi raielangi pindala ületada kahte hektarit. Siirdesoo, madalsoo, mustika-kõdusoo, jänesekapsa-kõdusoo, lodu ja raba kasvukohatüübi metsades on suurim lubatud lageraielangi pindala viis hektarit. Teistes kasvukohatüüpides ei tohi raielankide kogupindala olla suurem kui seitse hektarit. Kui raielank jääb ühe metsaeraldise piiresse, siis võib langi pindala neid piirsuuruseid ületada (v.a. loo ja sambliku kasvukohatüüpides).

Seadusemuudatused võimaldavad metsa raiuda senisest rohkem. Metsabüroo metsakorraldajad arvestavad metsainventeerimisel metsaseaduse ja teiste õigusaktide nõuetega, metsamajanduskavade koostamisel suuname oma kliente võimalikult mõistlikule majandamisele, lähtudes eelkõige headest metsanduse tavadest.