Programmi taust

Kaarditöötlusprogramm Topos on loodud ja programmeeritud Timo Pekkoneni (Soome) poolt. Selle loomise ajalugu ulatub tagasi 70-ndate lõppu, mil METLAs (Soome Metsainstituut) hakati uurima metsade kaardistamise võimalusi arvutitel. Uurimistööde tulemusena loodi METLA, Soome Metsade Valitsuse ja Maa-ameti koostöös andmetöötlussüsteem NALLE, mis oli mõeldud kasutamiseks tööjaamadel. Selle tulemusena oli loodud kaartide arvutis kirjeldamise andmemudel ja põhimõtteline töötlemise loogika.

80-ndate lõpus alustas Timo Pekkonen tarkvara arendamist olemaoleva andmemudeli baasil kasutamaks ära PC arvutite võimalusi, mille tulemusena sündiski programm Topos. Peagi kohandas ta selle töötamiseks MS Windows keskkonnas.

1992. a. lõpus tõlgiti programm eesti keelde ja kohandati töötamiseks Eestis kasutusel olnud metsade kaartidega. Järgmisel aastal alustati Eesti Metsakorralduskeskuses kaartide digitaliseerimist Toposega.

1996. aastal ostis programmi kasutusõiguse tolleaegne Metsaamet, mille alusel hakkasid seda kasutama metskonnad ja maakondlikud metsaametid.

90-ndate lõpus valmis programmist uus versioon (32bitine) kasutamaks ära uuemate operatsioonisüsteemide võimalusi.

2002-2003 kohandati see Eesti tingimustega ja loodi lõppkasutaja versioon. Alates septembrist 2003 on Topose volitatud edasimüüjaks ja kasutaja toe pakkujaks Eestis OÜ Metsabüroo.

Üldiseloomustus

ToposYldProgramm Topos on mõeldud väikese ja keskmise suuruse metsaomandiga metsaomanikule või haldajale kaartide vaatamise ja redigeerimise vahendiks. Selles kasutatavad kaardid võib tinglikult jagada kaheks: metsakaart (Toposes redigeeritav vektorkaart, millel on kujutatud metsaeraldused ja muud vajalikud objektid) ning aluskaardiks, milleks on mitteredigeeritav rasterkaart (nt. Eesti põhikaart või aerofoto).

Metsakaardil kasutatavad kaardiobjektid on ette ära defineeritud (vastavad Metsakorralduse juhendile), kuid vajadusel saab neid ka ise juurde luua. Kaardiobjekte on kolme tüüpi: jooned, sümbolid/tekstid ja alade referentspunktid (objektid, mis määratlevad alad nt. eraldused). Peamised iseärasused oleksid järgmised:

 • metsakaart asub ühes kaardikihis,
 • alad konstrueeritakse joontest ja referentspunktidest, seetõttu kõik jooned digitakse kaardil ühekordselt
 • kasutatakse tavalist tasapinnalist koordinaatide süsteemi, erinevaid projektsioone pole
 • küllalt lihtne kasutada ja kiirelt õpitav
 • eestikeelne koos eestikeelse juhendiga

Programm töötab Windows (95 või uuem) operatsioonisüsteemiga arvutitel.

Programmi aken: Suurema osa ekraanist hõlmab kaardiaken, paremal on kaardi töötlusvahendite ja kaardiobjektide nupumenüüd.

Põhiline funktionaalsus

 • Olemasolevate metsakaartide kuvamine. Suurendamine, vähendamine, kaardi nihutamine kaardiaknas. Saab määrata, kas kogu metsakaart on nähtav või ainult teatud tüüpi kaardiobjektid. Aluskaardi olemasolul selle kuvamine ja värvi muutmine.
 • Metsakaardi digimine. Kaardiobjekte saab sisestada aluskaardi järgi. Kui on olemas objektide koordinaadid (näiteks joone punktide omad), siis saab selle kaardile digida nende järgi. Kui on looduses mõõdetud objekti kaugus ja suund mõne selgelt tunnetatava objekti suhtes (nt. teede ristumine, kraavi käänak jne.) siis saab kaardile objekte digida mõõdupunkti funktsiooni abil (programm näitab kursori kaugust ja suunda määratud punktist, vt. joonis).

Toposmoot

 • Metsakaardi redigeerimine. Võimalik on valida objekte, kuvada nende kohta infot. Kustutada, nihutada ja kopeerida objekte ja muuta nende parameeterid. Joonte korral on võimalik muuta nende kuju.
 • Määrata eralduste pindala ja salvestata seda faili

joonis3

 • Teha kaardist väljatrükke
 • Lugeda ja salvestada lihtsaid ArcView ja MapInfo formaadis metsakaarte

Lisaprogrammide (eraldi tarkvarad, millede andmeid oskab Topos kasutada) olemasolul on võimalik:

 • Lisada kaardile GPS-ga mõõdistatud andmetest moodustatud kaardiobjekte (nt. raielangi piire). Eeldab GPS punktide konverteri olemasolu.
 • Kuvada kaardi peal eralduse takseerkirjeldust. Eeldab Silvanuse olemasolu.

joonis4

 • Teha andmebaasi põhjal temaatilisi päringuid ja koostada teemakaarte. Eeldab Silvanuse olemasolu.