• Silvanus – andmetöötlustarkvara – tootja OÜ Metsabüroo
 • Topos – kaarditarkvara – autor Timo Pekkonen (Soome)              

OÜ Metsabüroo kaudu on võimalik omandada kahe tarkvara kasutamisõigus, millega metsaomanik saab jooksvalt pidada arvestust oma metsade üle.

Silvanus on andmetöötlustarkavara

 • arvestuse pidamiseks oma kinnistute ja maatükkide üle,
 • takseerkirjelduste vaatamiseks ja nende muutmiseks,
 • metsas tehtud tööde registreerimiseks ning kavandatud tööd kirjapanemiseks,
 • metsateatiste koostamiseks,
 • raiest saadavate sortimentide arvestuse tegemiseks eraldisele või kinnistule ning
 • raiest saadava tulu arvutamiseks,
 • metsaressursi ning tehtud ja kavandatavate tööde analüüsimiseks.

Topos on kaarditarkvara metsakaartide vaatamiseks ja töötlemiseks, mis on kohandatud Eestis metsakaartidele kehtestatud nõudmistele (Metsakorralduse juhend).

Topos võimaldab

 • kuvada olemaolevaid kaarte,
 • redigeerida kaarte,
 • arvutada eraldiste ja maatükkide pindalasid,
 • mõõta vahemaid ja pindalasid,
 • teha kaardist väljatrükke.

Mõlemad programmid töötavad täiesti autonoomselt, kuid on olemas ka sidusprogramm, millega on Toposes võimalik Silvanuse andmeid kasutada. See võimaldab Toposes eraldise peal olles kuvada selle eraldise takseerkirjeldust ning lisaks on võimalik koostada teemakaarte (puistuplaan, kavandatud tööde plaan). Samas, soovides Silvanuses muuta eraldiste numbreid ja pindalasid, on vajalik Topose kaardi olemasolu, millelt saadakse eralduste pindalad.

Toposele on võimalik lisada ka GPS punktide konverter, millega on võimalik GPS-iga mõõdetud punkte kaardile kuvada.

Kuna Metsabüroo kasutab mõlemat tarkvara pidevalt oma tootmisprotsessis, siis on tagatud seadusandlusest tulenevate muudatuste järgi tarkvara muutmine kasutajatelt lisatasu nõudmata. Samuti tagab see mõlema tarkvara pideva täiendamise ja testimise, mis võimaldab nad suhteliselt vigadekindlaks arendada.