Programmi taust

Tarkvara SILVANUS on valminud Metsabüroos viimase aasta arendustöö tulemusena, kuigi algsed ideed on pärit juba Eesti Metsakorralduskeskusese eksisteerimise aegadest. Põhiliselt on see mõeldud väikese ja keskmise suurusega metsaomanikule oma metsaandmete haldamise ja analüüsimise vahendiks.

Üldiseloomustus

SILVANUS võimaldab:

 • vaadata takseerandmeid ja trükkida takseerkirjeldusi
 • lisada uusi maatükke ja kinnistuid ja kirjeldada uusi metsaeraldisi (eeldab Topose olemasolu)
 • muuta takseerkirjeldusi
 • koostada ja trükkida metsateatisi
 • arvutada raietest tulevat sortimentatsiooni ning teha tulude – kulude arvestust
 • teha mitmesuguseid päringuid kogu baasi või valimi kohta (kas koondandmete või nimekirjade saamiseks)
 • hooldada andmebaasi (asendada, lisada, arhiveerida andmeid)

Peamised iseärasused on järgmised:

 • takseerandmete sisestamisel toimub andmete kontroll, mis eeldab kinnipidamist metsa korraldamise juhendiga kehtestatud terminitest, puistu takseertunnuste omavahelistest seostest ja majanduslike korralduste määramist lubavatest kriteeriumitest
 • on andmete poole tugiprogrammiks kaarditöötlusprogrammile Topos
 • kasutajaliides eesti või inglise keelne Takseerandmete vaatamine ja takseerkirjelduste väljatrükkimine

Takseerandmete vaatamise aknas saab vaadata eraldiste takseerkirjeldusi. Eraldiste kohta kuvatakse üldandmed, koosseisu kirjeldus, kahjustused, iseärasused, tehtud ja planeeritud metsamajanduslikud tööd. Eraldiste vaatamise vormil on võimalik:

 • vaadata eraldiste nimekirja ja valida sealt kuvamiseks sobiv eraldis.
 • märkida eraldisel tehtud metsamajandusliku tööd andmeid
 • märkida eraldis metsateatisele lisamiseks
 • märkida eraldis sortimentatsiooni arvestusse
 • vaadata eraldise takseerkirjelduse väljatrükki ja see ka välja trükkida

silv5_

 • Uue maaüksuse või kinnistu lisamine Kui metsaomanik soetab omale uue maaüksuse või kinnistu, siis saab selle kohta andmed ka Silvanusesse lisada. Esmalt tuleb maaüksus või kinnistu süsteemis registreerida. Seejärel digida kaart ja arvutada eraldiste pindalad. Edasi saab tekitada eraldised Silvanusesse ning asuda takseerkirjeldusi lisama. Takseerandmete parandamine

Takseerandmete muutmise aknas on kõik väljad, peale eraldise numbri, muudetavad.

Olemasoleva eraldise puhul saab andmeid muuta või kustutada, uute eraldiste korral tuleb need sisestada. Lisaks eraldiste üldandmetele ja koosseisu andmetele saab kirjeldada puistus olevad kahjustused, iseärasused ja tehtud metsamajanduslikud tööd ning märkida planeeritavad tööd.

Peale andmete muutmist tuleb need salvestada, mille käigus kontrollitakse andmete omavahelisi loogilisi seoseid, nende väärtusi ja hinnatakse planeeritud tööde sobivust vastavasse puistusse

Metsateatise väljatrükk Väljavalitud eraldistega metsateatis trükitakse välja EXCEL-is. Metsateatise vormile lisatakse nii palju andmeid, kui neid on võimalik andmetest lisada (omaniku andmed, raiutavate eraldiste numbrid, raied, pindalad, kogused). Kõikide lahtrite väärtusi on võimalik muuta, kusjuures metsateatisel tehtud muudatused salvestuvad ainult antud EXCEL-i failis.

Soovitav on metsateatiste faile nimetada nii, et nad juba olemasolevaid üle ei kirjutaks ja koguda nad eraldi kataloogi. Sortimentide arvestus.

silv14_

Ekraanipilt koosneb kolmest tabelist:

1. valimi sortiment, kus on:
a. eraldiste kaupa välja toodud raiesese kavandatud puidu sortiment. Tabelis on võimalik korrigeerida eraldustelt raiesse määratud koguseid, muuta raieliiki.
Tabeli andmeid saab sorteerida kasvavalt või kahanevalt.
b. maaüksuste kaupa, näitab ekraanil valimi maaüksuste koondit raiete ja puuliikide kaupa grupeeritult.
c. Tabeli väljatrükke saab teha:
• eralduste nimekirjana
• maaüksuste koondinimekirjana raiete ja puuliikide kaupa.

2. puidu sortimendi ja ülestöötamise ühikuhinnad – siin on toodud erinevad puidusortimendid ja nende ühikuhinnad ning ülestöötamise hinnad.

 • Tabelis saab korrigeerida sortimendi maksumust ja muuta kulutuste ühikuhindasid.
 • Ühikuhindade tabelis on võimalik salvestada sortimentide ja ülestöötamise kulude ühikuhinnad (eurot/tm).
 • Kõikide väljade sisu on muudetavad. Väljale “Sortimendi nimetus” võib anda sordimendile nimetuse, mida soovitakse väljundis näha.
 • Uued sortimendid ja nendega seotud hinnad on soovitav lisada tabeli lõppu.

3. kulude ja tulude arvestus

Arvutuse tulemus on näha kolmandas tabelis. Kokku on arvutatud raiekulud ja sortimentide müügist prognoositavad tulud. Viimased on arvestatud eraldi vahelao hindadega ja kokkuostja hindadega. Sortimentide koguseid on võimalik muuta (näiteks muuta erinevate sortimentide omavahelist vahekorda). Seejärel saab teha arvutused uute kogustega.

Tabelitest saab teha väljundtabeli EXCEL-isse edasiseks töötlemiseks.

Päringud

Võimalik valida erinevaid valmis päringuid:

 • kasvukohatüüpide ja valitseva puuliigi jaotumine
 • tagavara jaotumine koosseisupuuliigi järgi
 • puistute üldiseloomustus
 • jaotumine valitseva puuliigi ja vanuse järgi
 • metsamaa jagunemine metsakategooriatesse
 • puistute jagunemine täiuseastmete järgi
 • puistute jagunemine boniteedi järgi
 • puistute kahjustused (pindala järgi)
 • raietest saadava puidu jagunemine raie- ja puuliigi järgi
 • tehtud metsauuendamistööd (aasta – töö liik – maht)
 • maade kõlvikuline jaotumine
 • kommentaarid tehtud tööde kohta Enamusel päringutest on võimalik valida, kas andmeid soovitakse pindala või tagavara jaotumise järgi.

Päringute puhul on võimalik kasutada kitsendusi, st. pärida välja andmeid ühe puuliigi, kasvukohatüübi, arenguklassi, metsakategooria jne. kohta. Kõiki andmeid saab vaadata või välja trükkida nii nimekirjadena (v.a. puistute üldiseloomustus), kui tabeli kujul. „väljund Excelisse“ lubab andmeid koguda ekraanil nähtud kujul hilisemaks töötlemiseks Exceli vahenditega.

Päringuid saab teha:

 • kogu baasi kohta. Kõikide päringute puhul kasutatakse kogu baasi andmeid.
 • ühe metsaülema piirkonna kohta – on vaja teha metsaülema valik Kõik päringud on selle piirkonna kohta, kus maatüki failis on kirjas valitud metsaülema nimi. Nimekirjade ja tabelite ülaservas on valitud metsaülema nimi kirjas.
 • 1-5 valla kohta. Esmalt avanevas valdade nimedega aknas saab märkida linnukesega vallad, millede kohta soovitakse koondpäringut. Kõik tehtud päringud on valitud valdade kohta. Nimekirjade ja tabelite ülaservas on valitud valdade loetelu.
 • valimi kohta. Võimalik valida välja kuni 10 maatükki. Avaneb maatükkide valiku aken, kus maatükke on võimalik sorteerida iga tunnuse järgi. Kõik tehtud päringud on valitud maatükkide kohta. Nimekirjade ja tabelite all on valitud maatükkide loetelu.