Johannes

About Johannes

This author has not yet filled in any details.
So far Johannes has created 8 entries.

Toimus metsakorralduse konverents (Metsakorraldus 100 aastat, SMI 20 aastat)

[10.12.2019]

5. detsembril toimus Pärnus järjekordne Metsakorralduse konverents, mis tõi saali 150 metsakorraldajat ja -majandajat üle Eesti ning oli pühendatud riikliku metsakorralduse 100. ja statistilise metsainventeerimise (SMI) 20. aastapäevale.

Üritusel kõlanud ettekandeid saab vaadata SIIT!

Metsabüroo kolib

[18.12.17]

Alates 1. jaanuarist 2018 asub Metsabüroo uues asukohas – Järvevana tee 9 , viies korrus.

Kohtumiseni uuel aadressil!

Metsaregister läheb üle uuele formaadile

[15.11.16]

Seoses metsaregistri uuele formaadile üleminekuga peatatakse 5. detsembrist 2016. a inventeerimisandmete üleslaadimine. Selle kuupäevani esitatud taotlused menetletakse 23. detsembriks. Uues formaadis andmeid saame hakata üles laadima alates 10. jaanuarist 2017. a. Seega tekib Metsabüroo töös aasta lõpul paratamatult enam kui kuu pikkune periood, mil metsamajanduskavade koostamine (registrikande tegemise tõttu) on tavapärasest aeganõudvam. Kuna oleme sunnitud uuendama ka enda tarkvara, siis paluksime võimalikult kiiret tagasisidet ja arveldamist metsamajanduskavadega, mis nõusolekut/laekumist ootavad. Andmete uude formaati viimine on meie jaoks täiendav ajakulu.

Palume mõistvat suhtumist!

Toimus Metsakorralduse konverents

[08.12.14]

3. detsembril 2014. a toimus Keskkonnaagentuuri metsaosakonna poolt korraldatud konverents, mis oli pühendatud 95 aasta möödumisele iseseisva Eesti Vabariigi metsakorraldusteenistuse moodustamisele 1919. a detsembris. Konverentsi päevakavas olid ettekanded kasvumudelitest ja laserskaneerimise võimalustest metsade inventeerimisel metsateadlastelt, statistilise metsainventeerimise tulemustest ja metsakorraldajate treeningtakseerimisest ja argipäevastest mõtetest praktikutelt-metsakorral­dajatelt, aga ka metsaomanike ootustest metsakorraldusele erametsaomanike esindajalt.

Konverentsil esines ettekandega ka Metsabüroo juhataja Pille Mäerand. Ettekandega saad lähemalt tutvuda siin.

Metsaseaduse muudatused jõustunud

[21.07.14]

1. juulist 2014 jõustusid metsaseaduses mitmed muudatused, milledest olulisemad siinkohal välja toome.

Puistute raievanus leitakse nüüdsest kaalumise teel. Kui puistu I rinde kaalutud keskmine vanus on väiksem kui puistu kaalutud keskmine raievanus, ei ole turbe- ega lageraiete tegemine puistu vanuse tõttu lubatud. Koosseisu kaudu vanuse kaalumist ei kasutata hall-lepikutes (puistu peapuuliik on hall-lepp). Kaalumisel kasutatakse kaaluna koosseisukordaja ruutu (arvutuskäik avaldatud Metsa majandamise eeskirja § 3 lõige 1¹). Meie poolt metsakavadesse lisatud raiete puhul on kaalutud raievanusega arvestatud ja kaalumisele kuuluvates puistutes on vanused näha ka takseerkirjelduses.

E-metsateatise keskkonna kaudu on võimalik esitada lihtsustatud metsateatist raiete kohta, mida kavandatakse väljaspool kaitstavaid metsi. Lihtsustatud teatise esitamisel ei edastata seda Keskkonnaametile vaid Metsaregister kontrollib automaatselt teatise sisu ja teeb otsuse raie lubamise või mittelubamise kohta. Lihtsustatud teatise esitamiseks peab metsaomanik avalikustama oma metsa inventeerimisandmed vähemalt 30 päeva enne teatise esitamist.

Muutusid ka lubatud lageraielankide pindalad. Loo ja sambliku kasvukohatüübis ei tohi raielangi pindala ületada kahte hektarit. Siirdesoo, madalsoo, mustika-kõdusoo, jänesekapsa-kõdusoo, lodu ja raba kasvukohatüübi metsades on suurim lubatud lageraielangi pindala viis hektarit. Teistes kasvukohatüüpides ei tohi raielankide kogupindala olla suurem kui seitse hektarit. Kui raielank jääb ühe metsaeraldise piiresse, siis võib langi pindala neid piirsuuruseid ületada (v.a. loo ja sambliku kasvukohatüüpides).

Seadusemuudatused võimaldavad metsa raiuda senisest rohkem. Metsabüroo metsakorraldajad arvestavad metsainventeerimisel metsaseaduse ja teiste õigusaktide nõuetega, metsamajanduskavade koostamisel suuname oma kliente võimalikult mõistlikule majandamisele, lähtudes eelkõige headest metsanduse tavadest.

Metsabüroo metsakorraldustööde tegevusluba on pikendatud

[02.06.14]

Metsabüroole on esimese firmana väljastatud 24. mail 2004. a. metsakorraldustööde tegevusluba  nr 1. Seni kehtiva korra kohaselt on tegevusluba viieaastase kehtivusega ja seda tuleb seejärel uuesti pikendada. Kümne tegevusaasta jooksul oleme kasvanud suurima töömahuga usaldusväärseks erametsade metsakorraldajaks ja metsamajanduskavade koostajaks. Oleme edukalt läbinud tegevusloa pikendamise protseduuri ja Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga 20. mai 2014. a nr 1.1-1/25 on Metsabüroo metsakorraldustööde tegevusluba pikendatud järgmiseks viieks aastaks.

Metsabüroo korraldab Tihemetsa metskonna metsi

[30.05.14]

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljakuulutatud riigihankel Tihemetsa metskonna metsainventeerimiseks ja majanduskava koostamiseks osutus edukaks Metsabüroo pakkumine. Tihemetsa metskond majandab ca 5000 ha Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevaid riigimetsi. Seni kehtiv Tihemetsa metskonna majanduskava on koostatud 2004. aastal vahetult enne 2005. a jaanuaritormi, oma jälje jättis ka 2013. a detsembritorm, kuid metskond on suurt tähelepanu pööranud klassikalise sanitaarraie tegemisele ja nii on valdav osa tormikahjustatud puidust koristatud. Metskonna andmetel raiuti möödunud raiehooajal 12 000 tm tormimurdu.

Metsainventeerimise välitööd on alanud ja mai lõpuks on inventeeritud ca 10 % metsadest. Tavapärasest Metsabüroo töömaast – erametsadest – on metskonna metsade metsakorraldus oluliselt erinev, metsad paiknevad kompaktselt ja juurdepääs on parem. Eraldiste piiritlemisel on suur abi ka värsketest 2013. a suve aerofotodest. Ka metsad ise on erineva iseloomuga, kui erametsades on palju lehtpuuenamusega puistuid, siis Tihemetsas on ca 80 % okaspuupuistuid, millest paljud on rajatud kultuuridena. Levinud on mustika ja jänese-kapsamustika kasvukohatüübid.

Uus majanduskava peab valmis olema juba aasta lõpuks, nii võib Tihemetsa metsas sattuda mitme erineva metsakorraldaja jalajälgedele ja käekirjale.

Metsakorraldustööde hinnakirja muutmine

[01.01.2013]

Käesolevaga teavitame Teid, et OÜ Metsabüroo muudab seoses elukalliduse jätkuva suurenemisega metsainventeerimise ja metsamajanduskavade koostamise hinnakirja. Kuna metsaomanike poolt tellitavad metsakorraldustööd paiknevad sageli hajali ja on väikesepindalalised, siis kaasnevad väli­töödega suured transpordikulud. Võrreldes 2010. aasta detsembriga on bensiini 95 hind suurenenud 22,2 %. Viimaste aastate elukalliduse suurenemine on olnud keskmiselt 4-5 % aastas ja sama suurt elukalliduse tõusu ennustatakse ka 2013. aastaks. OÜ Metsabüroo metsakorraldustööde hinnakiri püsib aga muutumatuna 2011. a jaanuarist. Kuigi iga konkreetse maaüksuse hinnamuutus on erinev, siis võrreldes varem kehtinud hindadega suureneb tööde maksumus kaalutud keskmisena 6,3 %.

OÜ Metsabüroo metsainventeerimise ja metsamajanduskavade koostamise hinnakiri on pindala põhine- mida suurem on maaüksuse metsamaa pindala, seda odavam on ühe hektari metsamaa kohta tööde maksumus. Meie kodulehel www. metsabyroo.ee asub hinnakalkulaator, mille abil saab igale maaüksusele arvutada tööde maksumuse. Samas on suuremahuliste ühes piirkonnas tellitavate tööde puhul võimalik ka paindlik hinnaläbirääkimine